TRUSLER MOD ÅLEN


Der er mange grunde til, at ålen er i tilbagegang. En af de vigtigste er ødelæggelsen af dens naturlige leveområder. Ålen trives fint i de fleste vådområder. Da den samtidig er i stand til at tilbagelægge kortere strækninger gennem fugtigt græs, er den i stand til at udnytte selv de mindste småsøer, moser og vandhuller. Gennem de seneste århundreder er mange af disse vådområder blevet drænet bort for at skaffe mere landbrugsjord. Ålen er ikke den eneste art, der har mistet terræn i den proces. Mange padder har fået deres levesteder tørlagt, og fugle som stork og rørdrum er gået katastrofalt tilbage. Eksempelvis er den danske bestand af storke reduceret fra 10.000 ynglende par i 1850 til et enkelt eller to par i 2011.


Opstemninger af vandløb i forbindelse med udnyttelse af vandkraft har også givet de vandrende ål problemer. Mange steder arbejdes der nu på at skabe bedre passageforhold for både glasål og blankål. 
Desuden har forskere konstateret et forhøjet indhold af miljøgifte i vilde ål – og sygdomme som svømmeblæreorm, har også svækket bestanden.

En af de mest omdiskuterede trusler er opfiskningen af de mange glasål, der ankommer til de europæiske kyster i forårsmånederne. Men det er et stort spørgsmål, hvor megen skade opfiskningen gør. I følge den britiske åleekspert Christopher Moriarty er opfiskningen ikke ubetinget skadelig. Han påpeger, at opgangen i nogle af vandløbene på de europæiske kyster er så massiv, at vandsystemerne bagved ikke er i stand til at byde på opvækstmiljøer for de mange ål. Samtidig er den naturlige dødelighed fra glasål til voksen blankål ekstremt høj. Det skyldes, at ålen har rigtig mange naturlige fjender. Moriarty vurderer, at overlevelsesprocenten er mellem 0,1 og 2%. Til gengæld er overlevelsesprocenten under opdræt omkring 90%.

 

Moriarty siger:
Det essentielle er, at fjernelse af glasål fra flodmundingerne ikke nødvendigvis reducerer den lokale bestand af gulål og senere blankål. Størstedelen af glasålene ville alligevel dø af naturlige årsager. Derfor kan fornuftig anvendelse af opfiskning, opdræt og senere genudsætning være et redskab i indsatsen for at forbedre gydebestanden af ål.

Læs mere:
Bedst at være ål i Danmark og Sverige

 

DanskEnglish
Novagraf A/S