ÅLEN OG SUSTAINABLE EEL GROUP


Ålen er en vigtig del af mange vandmiljøer. Den er fantastisk tilpasningsdygtig og kan bebo småsøer, moser, damme, grøfter og vandløb af enhver art. Den er fødekilde for mange andre arter, eksempelvis den sjældne rørdrum. Desuden skaber den livsgrundlag for mange mennesker over hele Europa og har stor betydning både kulturelt og rekreativt.


Bestanden er for nedadgående, mange gode kræfter arbejder for at redde ålen.


Sustainable Eel Group er en europæisk organisation, der gennem samarbejde mellem miljøorganisationer, politikere, græsrodsbevægelser og erhvervsliv arbejder på at ophjælpe bestanden af den europæiske ål. De arbejder på mange fronter, for at nå det mål. Blandt andet ved:

  • At sætte fokus på genopretning af vådområder, som moser, søer, kanaler og vådenge. Dermed skabes flere egnede levesteder for ålen.
  • At skabe mulighed for fri passage ved opstemninger og dæmninger. Faunapassager og åletrapper skal give glasålene adgang til at trække op i vandløbssystemerne og gøre det lettere for de udtrækkende blankål at vende tilbage til havet.
  • At tilstræbe ansvarlighed både under fangst af glasål og under opdræt af ål i fangenskab.

Et af de vigtigste værktøjer i indsatsen for den europæiske ål er en ny mærkning af bæredygtige ål. Sustainable Eel Standard.


Læs mere om Sustainable Eel Standard her…


Gå til Sustainable Eel Group her…

 

 

 

DanskEnglish
Novagraf A/S